Shreveport Police investigating three shootings

Shreveport Police investigating three shootings