KSLA Salutes: Happy 102nd birthday, Mr. Kennedy

KSLA Salutes: Happy 102nd birthday, Mr. Kennedy