Shreveport woman celebrates birthday milestone

Shreveport woman celebrates birthday milestone